KBTS-REGLEMENT

Wie zich inschrijft bij KBTS, verklaart zich akkoord met onderstaand reglement. 

    1.       De lidkaart is het bewijs van inschrijving. Bij onduidelijkheden aangaande de inschrijving, kan de lesgever of iemand                     van het bestuur deze kaart opvragen. 

    2.       Personen die het vlotte verloop van de les herhaaldelijk storen, zullen per post door het bestuur verwittigd worden dat                ze gedurende 3 weken niet meer toegelaten worden. Bij herhaling volgt schorsing zonder terugbetaling van lid- of                        lesgeld. Deze strenge regel is er om foutief gemotiveerde deelnemers het aangenaam sporten van anderen niet te                      laten belemmeren. 

    3.       Wij kunnen beschikken over goede sportaccommodaties. Om de goede staat van de sportlokalen en het beschikbare                  materiaal te behouden en de goede verstandhouding met de eigenaars van deze accomodaties niet in het gedrang te                brengen, gelden volgende regels: 

                     > Enkel de aan KBTS toegestane sportlokalen, kleedkamers en sanitaire installaties betreden. 

                     > Geen KBTS-ers in de sportlokalen zonder lesgever/verantwoordelijke. 

                     > Al het materiaal correct gebruiken en verplaatsen en na gebruik opbergen op de juiste plaats. Opgerolde matten                          zijn geen klim- of zittuigen. Toestellen en matten dragen, niet schuiven of slepen.  

                     > In kleedkamers en sportlokalen: niet eten of snoepen, ook geen kauwgom. Om veiligheidsredenen zijn enkel                                  onbreekbare flesjes plat water toegelaten als dorstlesser in sportlokalen en kleedkamers. 

                     > Geen afval (papier, drankflesjes, ...) achterlaten in kleedkamers of zalen. 

                     > Geen vuile sportschoenen of schoenen die strepen achterlaten in de zalen. 

                     > ALGEMEEN ROOKVERBOD in alle zalen, kleedkamers en speelplaatsen. 

                     > Om hygiënische redenen zijn huisdieren niet toegelaten in de sportaccommodaties. 

    4.       Na afloop wordt de sportinfrastructuur onmiddellijk en langs de voorgeschreven weg verlaten. Kinderen worden                            onmiddellijk na het leseinde afgehaald, zodat lesgevers niet onnodig moeten wachten. 

    5.       In Leopold 3 wordt tijdens de school- en nabewakingsuren NIET gefietst op de speelplaats. Iedereen stapt af en gaat                  verder met de fiets aan de hand.  

    6.       Wanneer een les niet kan doorgaan, worden de ingeschrevenen hiervan verwittigd in de voorgaande lessen, per                          e-mail, telefoon of SMS. Bij het wegvallen van een les in laatste instantie, lukt dat verwittigen niet altijd. Gelieve geen                    kinderen 'te droppen', maar vergewis u er steeds van dat de les doorgaat. 

    7.        In de loop van het sportjaar worden soms foto's gemaakt bij diverse activiteiten. U geeft bij inschrijving al dan niet                          uw akkoord om deze foto's te gebruiken en te verspreiden via de communicatiekanalen van KBTS. 

    8.        Wie ingeschreven is (formulier + betaling), is tijdens de activiteiten van KBTS verzekerd tegen lichamelijke ongevallen                   en burgerlijke aansprakelijkheid overeenkomstig de Vlaamse wetgeving. Ongevallen tijdens de verplaatsing van en                       naar de activiteiten zijn enkel verzekerd wanneer de kortste/veiligste weg gevolgd wordt en de verkeersregels                               gerespecteerd worden. Gelieve tijdens de lessen alle instructies van de lesgevers op te volgen om ongevallen te                         vermijden.  

    9.        De privacywetgeving wordt gerespecteerd. Gegevens worden enkel voor interne communicatie tussen KBTS                                 (secretariaat en betrokken lesgever) en leden gebruikt en nooit doorgegeven aan derden. 

    10.      KBTS streeft naar kwaliteitsvolle sportbeoefening waarbij wij respect voor iedereen en alles zeer belangrijk vinden.                       Indien één van onze leden of ouders van leden bemerkingen heeft bij het reilen en zeilen van bepaalde activiteiten,                     lessen of bij de omgang tussen KBTS-ers (lesgevers en/of leden) worden wij daar graag rechtstreeks over                                     gecontacteerd. U kan hiervoor terecht bij volgende vertrouwenspersonen.  

                       > algemene vertrouwenspersoon via vertrouwenspersoonkbtsvzw@gmail.com

                       > jeugdcomité via jeugdcomitekbtsvzw@gmail.com